Detské kráľovstvo o.z.

Ciele Spoločnosti:

1. podpora vzdelávania detí, mládeže i dospelých,

2. zachovanie a podpora kultúrnych a historických hodnôt našej spoločnosti a ich prezentácia doma i v zahraničí,

3. podpora športu detí, mládeže, občanov zdravotne postihnutých a nových foriem cvičení,

4. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, podpora vývoja, zavádzania a prevádzkovania nových zdravotných, prevenčných, rozvojových a informačných systémov vrátane počítačových systémov,

5. poskytovanie sociálnej pomoci, pomoci matkám s deťmi, nastávajúcim matkám pred otehotnením a v dobe tehotenstva, pomoci pozostalým po úmrtí blízkych, pomoci nezamestnaným pri hľadaní novej práce, pri vytváraní pracovných miest a pri započatí a udržaní živnostenského podnikania a farmárčenia,

6. podpora všestranného tvorivého rozvoja detí, mládeže i dospelých v rôznych oblastiach spoločenského života s cieľom rozvoja jednotlivca i celej spoločnosti na regionálnej úrovni, celoslovenskej i celoeurópskej úrovni,

7. podpora vývoja ducha (cností človeka, bohatierstva, mravnosti, etiky, environmentu, ekológie...), výchovy duše (behaviorálna terapia - liečba zmenou správania, myslenia a chcenia...), všestranného a celostného rozvoja tela človeka.

 

Teší nás, že podporujete našu činnosť, v ktorej môžme aj vďaka vám pokračovať.
Za Detské kráľovstvo Vás pozdravujú Karolína & Jaroslava & Juraj Sitárovci.