Projekty

Detský hrad a Detské kráľovstvo

Najväčším realizovaným projektom Detského kráľovstva je hra na život pre deti, pričom pri tejto hre deti reálne komunikujú s paritnými zložkami štátnej správy i samosprávy od obcí, cez mestské časti a mestá až po celonárodnú úroveň. V rámci tejto hry boli zakladané Detské obecné rady, Detské mestské rady a Detská národná rada. Na projekte sme spolupracovali so Slovenskou televíziou v rokoch 1995 - 1997. Centrálnym objektom Detského kráľovstva bol Detský hrad - Ekoiuventa. Bol to projekt v spolupráci s Bratislavskou Ekoiuventou v rokoch 1992-1994. Ekoiuventa sa stala miestom akcií známych ako Veselá sobota na Detskom hrade, ktoré mali v Bratislave cveng i pre spoluprácu s Tovarišstvom starých bojových umení a remesiel a s Rádiom Twist, ktoré pomohlo s propagáciou nielen v Bratislave. Deti mali miesto krúžkov cechy s erbami podľa činnosti, mali kone na hypo-terapiu i svojho Korunovaného kráľa a kňažnú. Pomocou hry Cesta kráľovského posla boli vyberané najtalentovanejšie a najkomunikatívnejšie deti pre spoluprácu s prezidentskou kanceláriou.

 

Projekty podporované Detským kráľovstvom:

 

www.svatygral.sk
Internetové stránky pre tých, ktorí chcú podporiť vývoj svojho ducha a chcú samostatne hľadať "Pevný bod" Stvorenia.

www.peruno.sk
Internetové stránky pre všetkých, ktorí chcú občerstviť svoju dušu, vyčistiť svoje duševné rúcho a chcú spoznávať kultúrne a historické hodnty našej spoločnosti.

www.yaspis.sk
Multimediálna stránka "Ľuďom k požehnaniu a ku pomoci!"

Štúdio orientálneho tanca JASPIS
Pre tých, ktorí chcú poznávať, že prejavy na našom tele sú už len dôsledkom našich postojov v živote. Keď budeme mať ochotu hľadať príčinu a pracovať s ňou tak, aby dôsledok bol radostný, prejaví sa to nielen na tele, ale aj na duši. Jednou z pomocí k tomu môže byť aj ORIENTÁLNY TANEC.

Programy JASPIS
Podporujeme vývoj počítačových programov JASPIS. Programy pomáhajú zavádzať do praxe Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom. Ich hlavným cieľom je podpora vášho zdravia a všestranného tvorivého rozvoja.

Netvízia JASPIS
Podporujeme video-prezentáciu seminárov JASPIS. Video-prezentácie pomáhajú šíriť informácie o Nových Védach Slovenov - Koledovom Dare Slovenom.

Literatúra JASPIS
Podporili sme vydávanie časopisu Zvesť a vydanie kníh: VO SVETLE POZNANIA, KOLEDOV DAR SLOVENOM a ŽENSKOSŤ, ZDRAVIE A TANEC ORIENTU.

Časopis JASPIS
Podporujeme nový internetový časopis JASPIS. Cieľom časopisu je rozšíriť vaše poznanie a schopnosti. Dúfame, že táto snaha vám bude k požehnaniu a ku pomoci, k podpore vášho zdravia a všestranného tvorivého rozvoja.

Centrum pomoci Astarté a Ametyst
Vaše zdravie podporujeme i masážami pre psychickú a fyzickú rovnováhu s využitím pôvodného Slovenského olejkárstva a farboterapie.

Inštitút Akáša
Prednášky, semináre a školenia pre tých, ktorým nie je ľahostajný ich duchovný rozvoj a chcú sa slobodne vyvíjať k sebavedomému pôsobeniu vo Stvorení. Ľuďom, ktorí si chcú obnoviť a udržovať svoje duchovné, duševné a fyzické zdravie.

Jazda na koni
Podporili sme zakúpenie koní na špeciálnu terapiu a podporujeme ich ustajnenie a vycvičenie.

Mladý Gazda

Projekt Mladý Gazda je zameraný na zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež i celé rodiny. Pomocou zážitkového učenia a atraktívnymi činnosťami s cieľom vštepovať vzťah k prírode a k životnému prostrediu.
Projekt Mladý Gazda je súčasťou nášho projektu Domu Svetla a Pravdy - prameňa duchovnej sily, morálnej obrody Slovenského národa a poznania našich predkov Slovenov.

Prvá časť projektu: „Mladý poľnohospodár“ približuje prácu poľnohospodárov, pomáha obnovovať vzťah ľudí k pôde, k tradíciám roľníctva,
Druhá časť projektu: „Mladý lesník“ približuje prácu lesníkov, plánuje výsadbu stromov, detskú lesnú škôlku pre deti ako súčasť výučby prírodovedy,

Tretia časť projektu: „Jazdecký klub“ je zameraný na tréning koní pre špeciálnu terapiu a jazdenie na koni,
Štvrtá časť projektu: „Gazdovstvo v minulosti“ približuje práce na Gazdovstve pred zavedením modernej techniky,
Piata časť projektu: „Agrokruh“ plánuje zaviesť nové - moderné technológie pre obrábanie pôdy.
Šiesta časť projektu: „Dom Svetla a Pravdy“ plánuje kúpiť alebo postaviť priestor na stretávanie i ubytovanie.