Projekty

Detské kráľovstvo a Detský hrad

Najväčším realizovaným projektom Detského kráľovstva je hra na život pre deti, pričom pri tejto hre deti reálne komunikujú s paritnými zložkami štátnej správy i samosprávy od obcí, cez mestské časti a mestá až po celonárodnú úroveň. V rámci tejto hry boli zakladané Detské obecné rady, Detské mestské rady a Detská národná rada. Na projekte sme spolupracovali so Slovenskou televíziou v rokoch 1995 - 1997. Centrálnym objektom Detského kráľovstva bol Detský hrad - Ekoiuventa. Bol to projekt v spolupráci s Bratislavskou Ekoiuventou v rokoch 1992-1994. Ekoiuventa sa stala miestom akcií známych ako Veselá sobota na Detskom hrade, ktoré mali v Bratislave cveng i pre spoluprácu s Tovarišstvom starých bojových umení a remesiel a s Rádiom Twist, ktoré pomohlo s propagáciou nielen v Bratislave. Deti mali miesto krúžkov cechy s erbami podľa činnosti, mali kone na hypoterapiu i svojho Korunovaného kráľa a kňažnú. Pomocou hry Cesta kráľovského posla boli vyberané najtalentovanejšie a najkomunikatívnejšie deti pre spoluprácu s prezidentskou kanceláriou.

 

Projekty podporované Detským kráľovstvom:

 

Podpora projektov, činností a služieb:

 

Mladý Gazda

Projekt Mladý Gazda je zameraný na zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež i celé rodiny. Pomocou zážitkového učenia a atraktívnymi činnosťami s cieľom vštepovať vzťah k prírode a k životnému prostrediu.
Projekt Mladý Gazda je súčasťou nášho projektu Domu Svetla a Pravdy - prameňa duchovnej sily, morálnej obrody Slovenského národa a poznania našich predkov Slovenov.

Prvá časť projektu: „Mladý poľnohospodár“ približuje prácu poľnohospodárov, pomáha obnovovať vzťah ľudí k pôde, k tradíciám roľníctva,
Druhá časť projektu: „Mladý lesník“ približuje prácu lesníkov, plánuje výsadbu stromov, detskú lesnú škôlku pre deti ako súčasť výučby prírodovedy,

Tretia časť projektu: „Jazdecký klub“ je zameraný na tréning koní pre špeciálnu terapiu a jazdenie na koni,
Štvrtá časť projektu: „Gazdovstvo v minulosti“ približuje práce na Gazdovstve pred zavedením modernej techniky,
Piata časť projektu: „Agrokruh“ plánuje zaviesť nové - moderné technológie pre obrábanie pôdy.
Šiesta časť projektu: „Dom Svetla a Pravdy“ plánuje kúpiť alebo postaviť priestor na stretávanie i ubytovanie.

Jazda na koni

Založili sme a prevádzkujeme Jazdecký klub Poľný Kesov, ktorý je zameraný na drezúru a je registrovaný v Slovenskej jazdeckej federácii.
Podporili sme zakúpenie a zapožičanie koní na jazdenie a špeciálnu terapiu a podporujeme ich ustajnenie a výcvik.
Podporili sme školenie našej členky pre úspešné získanie certifikátu inštruktorky jazdectva.

Hypoprofilaxia

Patríme k prvým zakladateľom Hypoterapie na Slovensku a vytvorili sme novú špeciálnu terapiu na koni - Hypoprofilaxiu a podporujeme jej rozvoj a prevádzkovanie.
Hypoprofilaxia je znovunadobudnutie alebo udržanie duševného a fyzického zdravia pomocou pozitívnych účinkov jazdy na koni.
Kôň svojim správaním zrkadlí aktuálny duševný stav jazdca a tým mu "hovorí", čo má vo svojom správaní zmeniť. Skúsený tréner tlmočí jazdcovi túto "reč" koňa s cieľom pomôcť človeku rozvinúť dobré chcenie a čistotu jeho myšlienok, slov i činov a tým zlepšiť alebo udržať jeho duševné i fyzické zdravie. Nakoľko duševný stav človeka vplýva na jeho fyzické zdravie, je možné aj takouto prevenciou predchádzať duševným a telesným chorobám. Aj zdravým ľuďom zlepšuje jazda na koni držanie tela, koordináciu pohybov, sústredenie, odreaguje myseľ od stresu, posilňuje svaly, prináša dobrý pocit z pobytu v prírode. Kôň dokáže pomôcť človeku aj psychicky, pretože práca s koňom si vyžaduje rozvahu, pokoj, láskavý prístup, jemnosť a zároveň rozhodnosť a trpezlivosť. Treba to zažiť...

Centrum pomoci Astarté a Ametyst

Podporujeme vaše zdravie i masážami pre psychickú a fyzickú rovnováhu s využitím pôvodného Slovenského olejkárstva a farboterapie.

Štúdio orientálneho tanca JASPIS

Podporujeme tých, ktorí chcú poznávať, že prejavy na našom tele sú už len dôsledkom našich postojov v živote. Keď budeme mať ochotu hľadať príčinu a pracovať s ňou tak, aby dôsledok bol radostný, prejaví sa to nielen na tele, ale aj na duši. Jednou z pomocí k tomu môže byť aj ORIENTÁLNY TANEC.

Inštitút AKÁŠA

Podporujeme prednáškovú a poradenskú činnosť o zmysle života a zlepšení jeho kvality. Zvyšovanie povedomia kultúr Slovenov, čerpanie z ich  životných právd a lečiteľstva.

 

Podpora vydávania kníh, časopisov i tvorby počítačových programov a internetových stránok

 

Literatúra JASPIS

Podporili sme vydávanie časopisu Zvesť a vydanie kníh: VO SVETLE POZNANIA, KOLEDOV DAR SLOVENOM a ŽENSKOSŤ, ZDRAVIE A TANEC ORIENTU.

Časopis JASPIS

Podporujeme internetový časopis JASPIS. Cieľom časopisu je rozšíriť vaše poznanie a schopnosti. Dúfame, že táto snaha vám bude k požehnaniu a ku pomoci, k podpore vášho zdravia a všestranného tvorivého rozvoja.

Programy JASPIS

Podporujeme vývoj počítačových programov JASPIS. Programy pomáhajú zavádzať do praxe Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom. Ich hlavným cieľom je podpora vášho zdravia a všestranného tvorivého rozvoja.

Netvízia JASPIS

Podporujeme video-prezentácie seminárov JASPIS na internete. Video-prezentácie pomáhajú šíriť informácie o Nových Védach Slovenov - Koledovom Dare Slovenom.

www.svatygral.sk

Podporujeme internetové stránky pre tých, ktorí chcú podporiť vývoj svojho ducha a chcú samostatne hľadať "Pevný bod" Stvorenia.

www.peruno.sk

Podporujeme internetové stránky pre všetkých, ktorí chcú občerstviť svoju dušu, vyčistiť svoje duševné rúcho a chcú spoznávať kultúrne a historické hodnty našej spoločnosti.

www.yaspis.sk

Podporujeme multimediálne stránky "Ľuďom k požehnaniu a ku pomoci!"